activity-top

new-2


ดูทั้งหมด

new-4

->ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง

-> ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื่อง พ.ศ.2559

-> โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]

-> โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

 

new-6

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)

กำลังดู 1 กระทู้ – 1 ผ่านทาง 1 (ของทั้งหมด 1)