ข่าว

2021-11-26 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)


2021-10-25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2021-10-19 ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม
2021-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้
2021-09-28 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม หมู่ที่ 1
2021-09-20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย
2021-09-15 ประกาศใช้แผนโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย
2021-09-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย
2021-09-01 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย
2021-06-07 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย
2021-05-05 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1
2021-05-05 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5
2021-04-23 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 1
2021-04-23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
2021-04-23 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ปี 2563 จำนวน 37 รายการ
2021-02-10 ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1
2021-02-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม
2021-01-29 ประกาศแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
2020-10-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายน้ำแคม - หาดเจริญ
2020-09-25 ประกาศประกวดราคา (e-bidding)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายน้ำแคม-หาดเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม.
2020-08-27 กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยส้มผ่อ หมู่ที่ 1
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญสรวง โสภาภักดิ์ บ้านปากยาง หมู่ที่ 6
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย-บ้านกำพี้ บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดเจริญ-บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 4
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องกรอง หมู่ที่ 3
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำชัก หมู่ที่ 2
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจ้าปู่ หมู่ที่ 1
2019-11-06 ประกาศแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 - 4
2019-10-09 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2019-06-17 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2019-06-12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561
2019-02-08 ประกาศผู้ชนะราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ
2019-02-08 ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง
2019-01-28 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม
2019-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-11 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-01-10 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง
2018-12-07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
2018-09-24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2018-09-24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแคม
2018-09-19 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม
2018-09-19 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุมาลี ศรีลาเลข หมู่ที่ 5
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอิอ่าง หมู่ที่ 3
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายคำแพง โสภารัตน์ หมู่ที่ 2
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 ถึง 31 มิ.ย.61
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 มี.ค.61
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 31 ธ.ค.60
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมฤทธิ์ ทองเพชร
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน (ซ่อมเป็นจุดชำรุด-เสียหาย) หมู่ที่ 3
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสว่าง กุลชัย
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายผาย แก้วคำพันธ์
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางพัชรี บุญมี
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ
2018-07-26 ตารางแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานอานม้า
2018-07-26 ตารางแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยซำปูน บ้านห้วยพุก
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยซำขัก บ้านห้วยพุก
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหนองจอก 1 บ้านห้วยพุก
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาใต้ (คลองตรง) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาข่าว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม
2018-07-10 ราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาใต้ (คอลงฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเภา ศรีวงค์ไชย หมู่ 3 บ้านน้ำแคม
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม
2017-01-31 เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560
2016-10-03 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

2022-01-07 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ - เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64


2022-01-04 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64
2022-01-04 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปี 2564
2021-11-30 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564
2021-10-11 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.น้ำแคม
2021-10-11 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
2021-06-23 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2021-06-10 รายงานการประชุมสภา ฯ ประจำปี 2564
2021-02-08 ประกาศยื่นแบบชำระภาษีป้ายปี 2564
2021-02-08 ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2564
2021-01-28 ผลการดำเนินการรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63
2021-01-28 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
2020-10-06 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป)
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ)
2020-09-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
2020-09-28 ข้อบัญญัติ 2564
2020-09-16 แบบ บก.01
2020-08-31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2020-07-14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
2020-06-26 รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562
2020-06-19 การติดตามประเมินผลแผนปี 2562
2020-04-20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
2020-04-03 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
2020-03-05 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ
2020-02-19 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2020-02-04 ประกาศการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
2020-02-03 งบฐานการะเงิน งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72
2019-11-13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
2019-10-08 ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563
2019-09-30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
2019-07-11 ประกาศการกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-06-12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2019-04-01 ระเบียบการปฎิบัติงาน อบต.น้ำแคม
2019-02-22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
2019-02-06 ระเบียบการปฏิบัติงาน อบต.น้ำเเคม
2019-02-06 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยการเเต่งกายของพนักงานจ้าง
2019-02-06 คำสั่ง มอบหมายเเละกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นำ้เเคม 11-2562
2019-02-06 ประกาศ อบต.นำ้เเคม เรื่องการสรรหาเเละการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 31 มกราคม 2562
2019-01-31 แก้ไขรายละเอียดประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-11-06 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
2018-10-31 การติดตามประเมินผลแผนปี61
2018-10-29 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561
2018-10-18 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
2018-10-18 เผยแพร่การตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ 2561
2018-10-18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2018-10-16 ประกาศรีับสมัครเด็กเล็ก
2018-09-28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-08-15 ประกาศแผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1 ถึง 4
2018-07-25 ประกาศเจตจำนง อบต.น้ำเเคม 2561
2018-07-23 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
2017-12-30 แสดงงบฐานะการเงินปี 2560
2017-10-12 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561

2021-04-30 25 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชน


2021-04-27 24 สถิติการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคและกิจกรรมงานอื่น ปี 2563
2021-04-27 23 คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2018-06-21 22.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
2018-06-21 21.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
2018-06-21 20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
2018-06-21 17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2018-06-21 15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
2018-06-21 14.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2018-06-21 13.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3)
2018-06-21 12.การรับชำระภาษีป้าย
2018-06-21 11.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
2018-06-21 10.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
2018-06-21 9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)
2018-06-21 8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
2018-06-21 7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2018-06-21 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
2018-06-21 5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
2018-06-21 4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
2018-06-21 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
2018-06-21 2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
2018-05-11 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th