จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
๑.  เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
 
๒.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง  ลดจำนวนผู้ว่างงาน  ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
 
๓.  มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล       
 
๔.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
๕.  พัฒนาแหล่งน้ำ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ผลผลิตมีคุณภาพ
 
๖.  สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานประเพณี วัฒนธรรม            ท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษา
 
 

--------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

09/12/2016

769

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th