นโยบายการบริหารงาน


 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
 
 
 
๑.  ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วย  เอช.ไอ.วี   ตามอัตภาพ (โดยจ่ายเป็นเงินสดทุกเดือน)
 
๒.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส
 
๓.  ส่งเสริมด้านกีฬาเยาวชน
 
๔.  ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียน
 
๕.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลน้ำแคม
 
๖.  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มเยาวชนทางหมู่บ้าน
 
๗.  ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์แอร์โรบิคเพื่อออกกำลังกายทางหมู่บ้าน
 
๘.  ส่งเสริมสนับสนุนจ้างเหมารถให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการโรงพยาบาลท่าลี่
 
 
๙.  ส่งเสริมทำนุบำรุงและถาวรวัตถุที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เช่นหลวงปูค้ำ พระพุทธรูปทันใจศรีโสภณ         ของชาวตำบลน้ำแคม
 
๑๐. สนับสนุนด้านงบประมาณจัดงานประเพณีทางหมู่บ้าน
 
๑๑. ส่งเสริมทำนุบำรุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี   วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
๑๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าสาธารณะในหมู่บ้านทุกผืน  พร้อมด้วยงบประมาณจัดตั้งเขตแดนให้ชัดเจนและ
ฝังเขตแดนไม่ให้รุกล้ำเข้ามา
 
๑๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น
 
๑๔. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และ สร้างอำนาจการต่อรองราคา
 
๑๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
 
๑๖. สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกอาชีพ
 
๑๗. ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอัดเม็ด  เพื่อใช้ในตำบลน้ำแคม
 
๑๘. ส่งเสริมการกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน  โดยจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพเสริม   เพื่ออุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
 
๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ  เตรียมเข้าสู่ครัวโลก
 
๒๐. จัดการบริหารน้ำประปา  มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่มไม่ขาดแคลนประปาที่ได้รับโอน
 
๒๑. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย  เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 
๒๒. สร้างซ่อมถนนเพื่อการเกษตรทุกสายในตำบลน้ำแคม
 

--------------------------------------------------

26/10/2016

644

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th