สภาพทั่วไปและข้อมูลพิ้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิประเทศ

          สภาพทั่วไปเป็นที่ราบเนินเขาหุบเขาและภูเขาโดยมีที่ราบลุ่มประมาณ ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ประมาณ ๒๒,๑๙๓ ไร่ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ๒๐๐ ๗๐๐ เมตร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนตลอดปี มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงในบางครั้ง ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยค่อนข้างน้อย คือประมาณ ๙๑๖.๐๔ มิลลิเมตร/ปี ฤดูร้อนอากาศร้อนจัดในช่วงกลางวันและฤดูหนาวอากาศจะร้อนในตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนอากาศจะหนาวจัด

เขตพื้นที่

ตำบลน้ำแคมทิศตะวันออกของอำเภอท่าลี่ อยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ ๑๔ กิโลเมตร
ทิศเหนือ จด ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน และ สปป.ลาว
ทิศใต้ จด ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก จด ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก จด ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

เนื้อที่

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

 

เขตการปกครอง

แบ่งเป็น หมู่บ้าน ได้แก่

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวม

จำนวน

หลังคาเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง
  บ้านน้ำแคม ๗๑๙ ๗๔๓ ๑,๔๖๑ ๔๘๗   นายเวียร  พันธะบัวศรี *
  บ้านห้วยผุก ๒๑๕ ๑๗๕ ๓๙๐ ๑๒๕   นางบัวลอง โสมาศรี
  บ้านน้ำแคม ๖๔๗ ๖๖๒ ๑,๓๐๙ ๔๔๐   นายประพงษ์ ศรีวิชา
  บ้านหาดเจริญ ๑๒๖ ๑๒๗ ๒๕๓ ๙๘   นายสุริยา เครือผักปัง

 

 

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 6 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแคม ได้ 3 เส้นทาง ได้แก่
1. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ ระยะทาง 24 กม.
2. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ ระยะทาง 22 กม.
3. จากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ ผ่านบ้านโนนสว่าง ตำบลท่าลี่ ระยะทาง 14 กม.(ถนนลูกรัง)

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดก้านมะพร้าว

--------------------------------------------------

 

 

 
 

ชื่อหมู่บ้าน

 

26/10/2016

1982

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th