ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ซ่อมแซมหมู่ 1

ซ่อมแซมหมู่ 2

ซ่อมแซมหมู่ 3

ซ่อมแซมหมู่ 4

ซ่อมแซมหมู่ 5

ซ่อมแซมหมู่ 6

07/12/2018

442

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th