วิสัยทัศน์


 


วิสัยทัศน์
 
 
โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์   เพิ่มพูนเศรษฐกิจและการเกษตร  ระบบนิเวศฟื้นฟู   การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ประสานพลังชุมชน  ให้เปี่ยมล้นด้วยการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี  เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นสุข
 
--------------------------------------------------

09/12/2016

867

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th