พันธกิจพันธกิจ
 
๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งานสาธารณูปโภคก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม การจัดให้มีระบบสาธารณูปการ  ประปา  ไฟฟ้าและโทรศัพท์ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อ   การเกษตรก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ  ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ และปรับปรุงแหล่งน้ำใต้ดินและ    การพัฒนาด้านจัดวาง ผัง อบต.และการควบคุมอาคาร
 
๒.  พัฒนาด้านด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ การเกษตร  ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 
๓.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง   การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร    เพื่อพัฒนาชุมชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด
 
๔.  พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  กีฬาและนันทนาการส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาในระบบและนอกระบบ  พัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  เด็กและเยาวชน  สนับสนุนด้านกีฬา  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม  และการสารณสุข
 
๕.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 
๖.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน   และการพัฒนาบุคลากร
 
 
 เป้าประสงค์
 
๑.  เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
 
๒.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง  ลดจำนวนผู้ว่างงาน  ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน
 
๓.  มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล       
 
๔.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
๕.  พัฒนาแหล่งน้ำ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ผลผลิตมีคุณภาพ
 
๖.  สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานประเพณี วัฒนธรรม            ท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษา
 
--------------------------------------------------
 

09/12/2016

797

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th