องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-11-26 ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) (ดู : 14)


2021-10-25 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 18)
2021-10-19 ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม (ดู : 18)
2021-10-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ (ดู : 19)
2021-09-28 ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม หมู่ที่ 1 (ดู : 29)
2021-09-20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย (ดู : 23)
2021-09-15 ประกาศใช้แผนโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย (ดู : 22)
2021-09-13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย (ดู : 24)
2021-09-01 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล,สายบ้านห้วยด้าย - บ้านกำพี้ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย (ดู : 28)
2021-06-07 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย (ดู : 43)
2021-05-05 ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1 (ดู : 143)
2021-05-05 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 5 (ดู : 167)
2021-04-23 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 1 (ดู : 65)
2021-04-23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยด้าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (ดู : 65)
2021-04-23 ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1 (ดู : 65)
2021-03-16 ประกาศผู้ชนะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ปี 2563 จำนวน 37 รายการ (ดู : 61)
2021-02-10 ประกาศยกเลิกโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ 1 (ดู : 86)
2021-02-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีตสายน้ำแคม - บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม (ดู : 78)
2021-01-29 ประกาศแผนเบิกจ่ายไตรมาส 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 184)
2020-10-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายน้ำแคม - หาดเจริญ (ดู : 118)
2020-09-25 ประกาศประกวดราคา (e-bidding)โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายน้ำแคม-หาดเจริญ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม. (ดู : 123)
2020-08-27 กำหนดราคากลางโครงการขุดลอกห้วยส้มผ่อ หมู่ที่ 1 (ดู : 136)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายบุญสรวง โสภาภักดิ์ บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 (ดู : 243)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยด้าย-บ้านกำพี้ บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 (ดู : 231)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหาดเจริญ-บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 4 (ดู : 246)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องกรอง หมู่ที่ 3 (ดู : 215)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำชัก หมู่ที่ 2 (ดู : 199)
2019-12-27 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเจ้าปู่ หมู่ที่ 1 (ดู : 222)
2019-11-06 ประกาศแผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1 - 4 (ดู : 382)
2019-10-09 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 233)
2019-06-17 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 261)
2019-06-12 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 254)
2019-02-08 ประกาศผู้ชนะราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ (ดู : 269)
2019-02-08 ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดู : 267)
2019-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง (ดู : 721)
2019-01-28 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม (ดู : 315)
2019-01-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโปร่งคำ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำแคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 272)
2019-01-11 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 712)
2019-01-10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 700)
2019-01-10 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านปากยาง (ดู : 665)
2018-12-07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 442)
2018-09-24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 318)
2018-09-24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียแบบรางตื้น สายหน้าโรงเรียนบ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแคม (ดู : 317)
2018-09-19 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม (ดู : 316)
2018-09-19 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 (ดู : 332)
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุมาลี ศรีลาเลข หมู่ที่ 5 (ดู : 697)
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนอิอ่าง หมู่ที่ 3 (ดู : 648)
2018-09-18 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายคำแพง โสภารัตน์ หมู่ที่ 2 (ดู : 666)
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 ถึง 31 มิ.ย.61 (ดู : 338)
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 มี.ค.61 (ดู : 280)
2018-08-28 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 31 ธ.ค.60 (ดู : 324)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมฤทธิ์ ทองเพชร (ดู : 328)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน (ซ่อมเป็นจุดชำรุด-เสียหาย) หมู่ที่ 3 (ดู : 296)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสว่าง กุลชัย (ดู : 321)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายผาย แก้วคำพันธ์ (ดู : 304)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางพัชรี บุญมี (ดู : 338)
2018-07-26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลเจ้าปู่เหนือ (ดู : 310)
2018-07-26 ตารางแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานอานม้า (ดู : 328)
2018-07-26 ตารางแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม (ดู : 316)
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยซำปูน บ้านห้วยพุก (ดู : 318)
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยซำขัก บ้านห้วยพุก (ดู : 274)
2018-07-25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยหนองจอก 1 บ้านห้วยพุก (ดู : 330)
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาใต้ (คลองตรง) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม (ดู : 320)
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (สายนาข่าว) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม (ดู : 298)
2018-07-10 ราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม (ดู : 278)
2018-07-10 ราคากลางโครงการซ่อมแซมและต่อเติมคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายนาใต้ (คอลงฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม (ดู : 326)
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเภา ศรีวงค์ไชย หมู่ 3 บ้านน้ำแคม (ดู : 303)
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม (ดู : 293)
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยประปา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม (ดู : 381)
2018-06-27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสา หมู่ 3 บ้านน้ำแคม (ดู : 295)
2017-01-31 เผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 914)
2016-10-03 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 814)

2022-01-07 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ - เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.64 (ดู : 2)


2022-01-04 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายเงินจากรายรับตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64 (ดู : 2)
2022-01-04 ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปี 2564 (ดู : 2)
2021-11-30 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 (ดู : 16)
2021-10-11 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.น้ำแคม (ดู : 55)
2021-10-11 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม (ดู : 28)
2021-06-23 ประกาศช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ดู : 41)
2021-06-10 รายงานการประชุมสภา ฯ ประจำปี 2564 (ดู : 42)
2021-02-08 ประกาศยื่นแบบชำระภาษีป้ายปี 2564 (ดู : 75)
2021-02-08 ประกาศประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 2564 (ดู : 75)
2021-01-28 ผลการดำเนินการรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 (ดู : 80)
2021-01-28 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 80)
2020-10-06 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114)
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น) (ดู : 92)
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ และทั่วไป) (ดู : 99)
2020-09-30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หรืออยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ) (ดู : 103)
2020-09-30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 103)
2020-09-28 ข้อบัญญัติ 2564 (ดู : 103)
2020-09-16 แบบ บก.01 (ดู : 97)
2020-08-31 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 250)
2020-07-14 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ดู : 133)
2020-06-26 รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2562 (ดู : 146)
2020-06-19 การติดตามประเมินผลแผนปี 2562 (ดู : 100)
2020-04-20 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ดู : 165)
2020-04-03 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ (ดู : 129)
2020-03-05 หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ (ดู : 126)
2020-02-19 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 134)
2020-02-04 ประกาศการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ดู : 129)
2020-02-03 งบฐานการะเงิน งวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 (ดู : 341)
2019-11-13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 130)
2019-10-08 ประกาศข้อบัญญัติ ประจำปี 2563 (ดู : 127)
2019-09-30 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 138)
2019-07-11 ประกาศการกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 612)
2019-06-12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 805)
2019-04-01 ระเบียบการปฎิบัติงาน อบต.น้ำแคม (ดู : 652)
2019-02-22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 263)
2019-02-06 ระเบียบการปฏิบัติงาน อบต.น้ำเเคม (ดู : 191)
2019-02-06 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมว่าด้วยการเเต่งกายของพนักงานจ้าง (ดู : 224)
2019-02-06 คำสั่ง มอบหมายเเละกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นำ้เเคม 11-2562 (ดู : 274)
2019-02-06 ประกาศ อบต.นำ้เเคม เรื่องการสรรหาเเละการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 31 มกราคม 2562 (ดู : 189)
2019-01-31 แก้ไขรายละเอียดประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 608)
2018-11-06 แผนจัดหาพัสดุ เพิ่มเติม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดู : 208)
2018-10-31 การติดตามประเมินผลแผนปี61 (ดู : 1053)
2018-10-29 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ดู : 305)
2018-10-18 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 761)
2018-10-18 เผยแพร่การตรวจสอบพัสดุสิ้นปีงบประมาณ 2561 (ดู : 786)
2018-10-18 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 797)
2018-10-16 ประกาศรีับสมัครเด็กเล็ก (ดู : 945)
2018-09-28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 254)
2018-09-28 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 287)
2018-08-15 ประกาศแผนการใช้จ่าย ไตรมาส 1 ถึง 4 (ดู : 495)
2018-07-25 ประกาศเจตจำนง อบต.น้ำเเคม 2561 (ดู : 221)
2018-07-23 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 235)
2017-12-30 แสดงงบฐานะการเงินปี 2560 (ดู : 740)
2017-10-12 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (ดู : 463)

2021-04-30 25 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารสำหรับประชาชน (ดู : 83)


2021-04-27 24 สถิติการขอสนับสนุนน้ำอุปโภคและกิจกรรมงานอื่น ปี 2563 (ดู : 137)
2021-04-27 23 คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 47)
2018-06-21 22.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 481)
2018-06-21 21.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (ดู : 520)
2018-06-21 20.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด (ดู : 511)
2018-06-21 17.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 501)
2018-06-21 15.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 486)
2018-06-21 14.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 482)
2018-06-21 13.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (3) (ดู : 531)
2018-06-21 12.การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 502)
2018-06-21 11.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 642)
2018-06-21 10.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ดู : 453)
2018-06-21 9.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1) (ดู : 515)
2018-06-21 8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (ดู : 521)
2018-06-21 7.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ดู : 509)
2018-06-21 6.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด (ดู : 529)
2018-06-21 5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 499)
2018-06-21 4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป (ดู : 468)
2018-06-21 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดู : 493)
2018-06-21 2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ดู : 503)
2018-05-11 1.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 607)

ภาพกิจกรรมสนามกีฬาตำบลน้ำแคม

การมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่อต้านการทุจริต

ถวายเทียนพรรษาปี 2563
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย
โทรศัพท์ 08-1872-0793  โทรสาร 042810207

เว็บไซต์ : http://www.namkham.go.th