messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5)พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114
3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview120

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview112
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview113

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118
ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม