องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.เลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับที่4 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.น้ำแคม.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล อบต.น้ำแคม.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกี้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file 3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม