องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่5)พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.เลย เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งฉบับที่4 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร อบต.น้ำแคม.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล อบต.น้ำแคม.docx poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file มาตรฐานและเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file 3ประกาศมาตรฐานและเงื่อนไขสอบแข่งขัน-ฉบับที่-3-ปี-62 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก-การบรรจุแต่งตั้งฯ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file ประกาศ กจ.ก.ท.และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ฉบับที่ 3พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-หมวด5 การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview57
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-เรื่อง-การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชกรหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview55

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเชื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประกาศ-ก.ถ.-กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหมวด6 การสร้างแรงจูงใจฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview50
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ฯ(ฉบับที่2)2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม