messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
เรื่องขอปรับปรุงกฏบัตรการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง ไม่มีผู้สมัครเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งกรรมการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม เป็นแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม สมัยสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
รายงานการเงินประจำปี 2566 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
รายงานข้อมูลศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียน ในศพด.น้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม