messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box กองช่าง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิระเดช พยัคฆพล
นายช่างโยธา
นายธนพงษ์ นามบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
นักจัดการงานช่าง
นายอภิเดช แก้วยาศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายสุกฤษฎิ์ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวสุกัญญา แสงกินณะรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไตรภพ บัวภาศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ขันทอง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเนรมิต จันทาติด
คนงาน (ปฏิบัติงานช่วยงานประปา)
นายปิยณัฐ เมืองปาง
พนักงานจ้างทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม