ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแผนงานการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง