ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง