ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ คนๆละ ๒๑ บาท/คน/วัน รวม ๒๒ วันทำการ เป็นเงิน ๑๒,๐๑๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง