ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง