ชื่อเรื่อง : จ้างจัดสถานที่ ปรับเกลี่ยพื้นที่ จัดทำกระทงเล็ก วัสดุอุปกรณ์การจัดงานและอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง