ชื่อเรื่อง : จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เวียงสาเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง