ชื่อเรื่อง : จ้างจัดสถานที่เพื่อแข่งขันกีฬาโครกงารแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เวียงสาเกมส์) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง