ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง