ชื่อเรื่อง : ซื้อไม้ง่าม/ไม้ขอโครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง