ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึกทักษะ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเพื่อระงับเหตุบุคคลวิกลจริต และผู้มีอาการทางจิตก่อเหตุรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง