ชื่อเรื่อง : จ้างเป่าล้างบ่อและทดสอบปริมาณน้ำ บ่อบาดาลระบบประปาบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง