ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง