องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ ขันทะคีรี
นายกอบต.น้ำแคม
โทร : 063-9690253
ร.ต.เสียน มะโนศรี
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 089-8627197
นายธีรยุทธ ปัญญาอ้วน
รองนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 097-3151387
นางสาวพรรณี สังฆวงค์
เลขานุการนายก อบต.น้ำแคม
โทร : 087-9555543
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายคำภู ศรีกระทุม
ประธานสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 0986189534
นายจรัญ อารมณ์สวะ
รองประธานสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 0653025869
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
เลขานุการสภา อบต.น้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาวบุรารัตน์ เศรษฐภักดี
สมาชิก สภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 2
โทร : 0822949534
นางสาวอติพร แก้วคำพัน
สมาชิก อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 3
โทร : 0951372683
นายวินัย สุพรมอินทร์
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 5
โทร : 0653025869
นายสุรชาติ ตัญญาภักดิ์
สมาชิกสภา อบต.น้ำแคม หมู่ที่ 6
โทร : 0833432928
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์ชัย ปัทถาพงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
โทร : 081-8735604
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0525242
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-3016609
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
account_box สำนักปลัด
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0525242
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
นางธนพร ศรีกระทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวาสนา ขันทะคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิมลต์ ศรีกระทุม
ครู
นางภาวดี ชุมแวงวาปี
ครู
นางคนิจฐา สุพรมอินทร์
ครู
นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี
ครู
นางรัตนา จันทะวัง
ครู
นางสาวจรรยาลักษณ์ จันทะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมปรารถนา อินทะสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทวีรัตน์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัมภา แก้วยาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุวคนธ์ อินแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเทวินทร์ อินบุญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท คำหา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี
นักการภารโรง
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาอ้วน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดุลย์ พรมนิล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิชัย กาญจนสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศรายุทธ ทูลพุทธา
พนักงานขับรถยนต์
(-ว่าง-)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
account_box กองคลัง
นางทัศนีย์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 098-6535718
นางสุดาพร เพชรกอง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางนิกร พรมสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุภาพร ศรีบุรินทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวชญาดา ขันทะคีรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสุมาลี จันทะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงรักษ์ สิงหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุพัตรา กัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายพูลศักดิ์ สารวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 097-3016609
นายจิระเดช พยัคฆพล
นายช่างโยธา
นายธนพงษ์ นามบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้า
นายอภิเดช แก้วยาศรี
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายปิยณัฐ เมืองปาง
พนักงานจ้างทั่วไป
ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ขันทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุกฤษฎิ์ แก้วประเสริฐ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวชุติปภา จำปาวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม