องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นางสาววารุณี ไชยเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-0525242
นางรัศมี วรรณสาร
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 098-5840433
นางธนพร ศรีกระทุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายชัยนาท ศรีกระทุม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวาสนา ขันทะคีรี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุบัญดิฐ ศรีกระทุม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ
นายหลักทรัพย์ ประเสริฐศรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางบุญเกื้อ พรมมีนิล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางนิมลต์ ศรีกระทุม
ครู
นางภาวดี ชุมแวงวาปี
ครู
นางคนิจฐา สุพรมอินทร์
ครู
นางอุไรวรรณ แก้วยาศรี
ครู
นางรัตนา จันทะวัง
ครู
นางสาวจรรยาลักษณ์ จันทะภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมปรารถนา อินทะสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางทวีรัตน์ กัลยา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัมภา แก้วยาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุวคนธ์ อินแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวจริญญา บัวภาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายเทวินทร์ อินบุญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท คำหา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิรัตน์ ขันทะคีรี
นักการภารโรง
นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาอ้วน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอดุลย์ พรมนิล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิชัย กาญจนสิทธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศรายุทธ ทูลพุทธา
พนักงานขับรถยนต์
(-ว่าง-)
พนักงานจ้างทั่วไป
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์


× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม