messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำแคม
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม ปริมาณงาน ผ1 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร, ผ2 ผนังอลูมิเนียมสูง 3.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ 54-009 ถนนสายบ้านห้วยผุก-บ้านห้วยด้าย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยผุก ตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 12,900.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านดาบประวิทย์ คำมูล บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้าง ติดตั้งระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้านตลอดสาย หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน จุดที่ 1 วางท่อเมนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน ยาว 169.50 เมตร จุดที่ 2 วางท่อเมนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว บริเวณสี่แยกทางหลวงหมายเลข 2399 ยาว 228.00 เมรา รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ลย.ถ. 54 - 012 สายบ้านน้ำแคม - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม ปริมาณงาน วางท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตด้านข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 (วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 พฤษภาคม 2566) จำนวนเด็กนักเรียน 451 คน จำนวน 127 วัน นม ยู เอช ที รสจีด ชนิดกล่อง ปริมาตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร จำนวน 57,277 กล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท รวมเป็นเงิน 447,906.14 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะยางรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 134
rss_feed จ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS และ LTAX 3000) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและกำแพงกันน้ำซอยอรุณสวัสดิ์ บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 118
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม ซอยบำรุงราชเชื่อมซอยพัฒนาการเชื่อมซอยเพิ่มพูนทรัพย์เชื่อมซอยอรุณสวัสดิ์ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.970 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้่นที่ไม่น้อยกว่า 3,880 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดป่าศรีโสภณ หมู่ที่ 1 บ้านน้ำแคม ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 0.400 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยผุก หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 5 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหาดเจริญ หมู่ 4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 9 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 131
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านห้วยด้าย หมู่ 5 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 11 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเกษตรบ้านปากยาง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 10 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 14 สาย รายละเอียดตามแบบ ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนที่องคฺ์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
1 - 22 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม